Koszary obronne Kobylany

Admin włącz .

koszary kobylany Na terenie Przedmościa Terespolskiego zbudowano jedne koszary obronne, które zlokalizowane są pomiędzy fortem "K" (Kobylany) oraz fortem "O" (Koroszczyn). W funkcjonującym nazewnictwie  spotyka się oznaczenie tego dzieła, jako Kobylany I lub koszary obronne "O-K". Twierdza Brzeska posiadał w sumie 5 budowli tego typu. Pozostałe cztery znajdują się jednak  w pasie obronnym zlokalizowanym po wschodniej stronie Bugu tj. obecnie na terenie Białorusi. Koszary obronne "O-K" zbudowano w ostatniej fazie rozbudowy umocnień Twierdzy Brzeskiej tj. w latach 1912-1915.

Rys historyczny

Koszary K-O archkoszary kobylany archiwalneKoszary w Kobylanach stanowiły wsparcie dla głównej linii obrony, w której znajdowały się m.in wspomniane forty stałe lit. K oraz lit. O, które nie posiadały własnych koszar. Koszary obronne stanowiły garnizon 2 do 4 kompanii. Wokół koszar rozmieszczano ponadto polowe pozycje artyleryjskie. W okresie międzywojennym znajdował się tutaj skład paliwa dla potrzeb pobliskiego wojskowego lotniska w Małaszewiczach. We wrześniu 1939 roku doszło jednak do eksplozji tych materiałów. Paradoksalnie eksplozja nie była efektem działań wojennych lecz skutkiem działań lokalnych mieszkańców, którzy postanowili splądrować obiekt. Niestety zakończyło się to tragedią, w której zginęli ludzie. Po wojnie obiekt służył przez długi czas, jako magazyn GS-u, czego efekty są nadal widoczne w postaci lekkich przebudów otworów wejściowych.

Opis

koszary kobylany projekt Koszary zbudowane są na planie litery T. Betonowa konstrukcja wzmocniona od strony przedpola sześciometrową obsypką ziemną. Budowla jest symetryczna wobec podłużnej osi, którą biegnie kilkumetrowa poterna prowadząca do ulokowanego na końcu korytarza wyjścia dwustronnymi jednobiegowymi schodami na zewnątrz na wał bojowy. Obecnie wyjście na górę jest zamurowane zawalone. Wewnątrz w części przedniej znajduje się ciąg prostokątnych pomieszczeń połączonych ze sobą w układzie amfiliady. Zewnętrzna fasada budowli zryzalitowana. Na zewnątrz z boku budowli znajdują się masywne konstrukcje betonowe nie połączone trwale z bryłą koszar i nie posiadający izby. Mogła ona pełnić rolę "kaponiery pozornej". Obiekt na przestrzeni lat był adaptowany do innych celów, czego ślady są widoczne.

Stan obecny

koszary obecnieFortyfikacja  zachowany jest ogólnie w stanie dość dobrym. Część nasypów ziemnych  została zniszczona (usunięta) odkrywając m.in. widoczną z boku betonową konstrukcję kaponiery pozornej. Wewnątrz koszar poterna osiowa i schody są częściowo zasypane, a wyjścia zamurowane. Nie ma więc możliwości wyjścia na wał z wnętrza koszar. Teren wokół koszar został ostatnio gruntownie uprzątnięty i wyrównany, dzięki czemu obiekt prezentuje się bardzo ładnie. Pozostaje mieć nadzieję, że wnętrza koszar zostaną również uporządkowane.. Obiekt jest wpisany przecież  do rejestru zabytków (Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa – numer identyfikacyjny A-202. Wojewódzki Oddział Ochrony zabytków w Lublinie. Delegatura w Białej Podlaskiej).

Film

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • Inne źródła:
  • http://prochowniaterespol1.blogspot.com/ | rufort.info

baner laplander